Algemene voorwaarden
Eevery Limited.

ALGEMENE VOORWAARDEN EEVERY LIMITED

1. Definities

1.1 Klant: een natuurlijke persoon, rechtspersoon of bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid die een overeenkomst sluit met Eevery of die hierover met Eevery onderhandelt.

1.2 Documenten: alle informatie, documenten of gegevens die door de Klant aan Eevery ter beschikking worden gesteld, evenals alle gegevens die door Eevery worden geproduceerd of verzameld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

1.3 Diensten: de door Eevery te leveren dienst (en) en/of door Eevery te leveren prestatie (en), zoals nader omschreven in de Overeenkomst.

1,4 Eevery: Eevery Ltd., met maatschappelijke zetel in Londen en hoofdvestiging in (W6X8AQ) Londen aan 60 Grays Inn Road, geregistreerd bij Companies House onder nummer 13382503.

1,5 ESG: Milieu, maatschappij en bestuur.

1,6 GRI-normen: richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving, opgesteld door het GlobalReporting Initiative.

1,7 Termijn: de periode waarin de Klant het recht heeft (met uitzondering van een eventuele gratis proefperiode) om de Diensten te gebruiken. Indien in de Overeenkomst geen andere Termijn is vermeld, is de Termijn de periode waarvoor de accountant, adviseur of tussenpersoon van de Cliënt de Diensten kosteloos aan de Klant heeft aangeboden, tenzij de Klant deze Overeenkomst eerder beëindigt.

1.8 Bijkomend werk: alle door Eevery te verrichten werkzaamheden en/of prestaties die buiten de inhoud en/of omvang van de in het kader van de Overeenkomst overeengekomen werkzaamheden vallen.

1.9 Overeenkomst: (i) elke overeenkomst gesloten tussen Eevery en de Klant met betrekking tot een of meer Diensten, (ii) inclusief elke wijziging van deze overeenkomst, (iii) alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding van deze overeenkomst, waaronder offertes, orderbevestiging, en (iv) deze Algemene Voorwaarden inbegrepen.

1,10 Partijen: Every en de klant.

1,11 Privacy Beleid: Het privacybeleid van Every dat van toepassing is op de verwerking van bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van klanten door Every in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU).

1,12 Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

2. Algemene bepalingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken in de Overeenkomst.

2.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder „schriftelijk” ook per e-mail verstaan.

2.3 Every behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht op de datum die is vermeld in de kennisgeving van Every over de wijzigingen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten die na de genoemde wijziging zijn aangegaan. De gewijzigde voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende Overeenkomsten, tenzij de Klant Every binnen veertien dagen na de aankondiging van de voorgenomen wijzigingen van de Algemene Voorwaarden schriftelijk heeft laten weten de betreffende Overeenkomst te willen beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand als bedoeld in artikel 6.

3. Aanbod en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Eevery met betrekking tot de Diensten zijn vrijblijvend en herroepbaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Every is te allen tijde gerechtigd om het aanbod en/of de offerte van Every vóór de aanvaarding van het aanbod of de offerte van Every door de Klant te herroepen, in te trekken of te wijzigen. Offertes en aanbiedingen zijn geldig voor de duur van de op de aanbiedingen en offerte vermelde periode. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, zijn offertes en aanbiedingen geldig voor een periode van dertig (30) dagen.

3.2 De informatie in aanbiedingen en/of offertes is zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar is niet bindend voor Eevery.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand door digitale, onvoorwaardelijke bevestiging door de Klant van het volledige aanbod en/of offerte van Eevery, inclusief bevestiging van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Indien de accountant, adviseur of tussenpersoon van de Cliënt de Diensten gratis aan de Klant aanbiedt, komt de overeenkomst tussen Eevery en de Klant tot stand via bevestiging door de Klant van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3.4 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen.

3.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met en alle aanbiedingen, offertes en offertes van Every.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Every is in principe uitsluitend onderworpen aan inspanningsverplichtingen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2 Ieder voert de Overeenkomst naar beste vermogen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving uit.

4.3 In principe stelt Eevery als onderdeel van zijn service- en ESG-rapportage op basis van de GRI-normen op. Eevery is bevoegd om zijn ESG-rapportage van tijd tot tijd aan te passen op basis van wijzigingen in de GRI-normen of anderszins, en om zijn ESG-rapportage te baseren op elke andere standaard, richtlijn, instructie of anderszins.

4.4 Eevery heeft het recht om werkzaamheden te laten uitvoeren door een of meer door Eevery aan te wijzen derde (en).

5. Prijzen en betaling

5.1 Alle door Eevery gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en eventuele andere belastingen, heffingen en toeslagen van welke aard dan ook die nu of in de toekomst worden opgelegd door de overheid of door enige andere bevoegde autoriteit. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle wettelijk verplichte inhoudingen worden terugbetaald aan de bevoegde autoriteiten.

5.2 De vergoeding die de Klant voor de Diensten moet betalen, evenals het tijdstip van betaling, worden vermeld in de Overeenkomst. Betalingen door de Klant moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk digitaal worden gedaan aan het begin van de Looptijd, zonder opschorting, door middel van een creditcardbetaling of een andere beschikbare betaalmethode.

5.3 De jaarlijkse automatische verlenging wordt betaald door middel van een doorlopende automatische incasso. In geval van een dergelijke verlenging stuurt Every altijd een factuur voor het betreffende jaar.

5.4 De betaling van de verschuldigde vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de opdracht die voortvloeit uit de Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

5.5 Indien de Klant de facturen niet binnen de betalingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 of 5.3 heeft betaald, is de Klant automatisch in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling of dagvaarding vereist is. Vanaf dat moment is de Klant ook de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment van volledige betaling.

6. Aanvang, duur en beëindiging

6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde duur. Aan het einde van de aldus aangegeven termijn wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als deze contractperiode.

6.2 De Overeenkomst kan door de Klant te allen tijde en met onmiddellijke ingang schriftelijk of via de aangewezen methoden op het platform worden beëindigd. Als de Klant heeft besloten de Overeenkomst (tussentijds) te beëindigen, heeft de Klant geen recht op terugbetaling van (een deel van) de vooruitbetaalde vergoeding voor de resterende Termijn.

6.3 Onverminderd haar andere rechten en uitsluitingen heeft Eevery het recht om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en/of de toegang van de Klant tot de Diensten met onmiddellijke ingang te blokkeren en/of een extra vergoeding in rekening te brengen voor de veroorzaakte vertraging, in het geval dat de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

6.4 Ieder heeft het recht om de Overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) te beëindigen of te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, indien:

A) Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, deze niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en, na schriftelijke kennisgeving door Eevery, deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn na die melding herstelt;

B) Eevery goede redenen heeft om te vrezen dat de Klant een of meer van zijn verplichtingen niet zal nakomen;

C) De Klant failliet is verklaard of faillissement heeft aangevraagd, welke aanvraag niet binnen 30 dagen zal worden ingetrokken;

D) Aan de Klant, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan;

E) Op de Klant is een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard of een verzoek daartoe is gedaan;

F) Het bedrijf van de klant wordt geliquideerd;

G) De klant staakt zijn activiteiten.

7. Intellectueel

7.1 De uitvoering van de Overeenkomst door Eevery houdt niet eveneens de overdracht in van intellectuele eigendomsrechten die bij Eevery berusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst komen toe aan Eevery. De door de Klant verstrekte informatie blijft eigendom van de Klant.

7.2 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Every rusten, of producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Every gebruiksrechten heeft verworven — waaronder in dit verband in ieder geval, maar niet uitsluitend: computerprogramma's, systeemontwerpen, werkmethoden, adviezen, (model) contracten, rapporten, sjablonen, macro's en andere intellectuele producten, te reproduceren, met uitzondering van de ESG-rapporten gegenereerd door Eevery voor de klant, die de klant kan verstrekken aan partijen waarvoor dit bedoeld is.

7.3 Het is de Klant niet toegestaan de in artikel 7.2 bedoelde producten aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eevery, anders dan de accountant, adviseur of tussenpersoon van de klant, de uitzondering als bedoeld in artikel 7.2 en voorts om een deskundig oordeel in te winnen over de uitvoering van de Overeenkomst door Eevery. In dat geval zal de Klant zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

8. Openbaarmaking en samenwerking

8.1 Om Eevery in staat te stellen de Overeenkomst naar behoren uit te voeren, zal de Klant alle documenten, medewerking en/of informatie die Eevery redelijkerwijs nodig heeft, altijd tijdig en kosteloos verstrekken of verstrekken. De Klant moet Every tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van wijzigingen in bedrijfsgegevens en andere relevante informatie. De Klant verleent Every het recht om deze documenten en informatie te gebruiken voor de Diensten.

8.2 De Klant garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem aan Eevery verstrekte documenten en informatie. In verband met continuïteit zal de Klant een of meer contactpersonen aanwijzen die als zodanig zullen optreden voor de Termijn. De contactpersonen van de Klant zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiaalkennis en inzicht in de door de Klant gewenste doelstellingen.

9. Privacy, gegevensverwerking en vertrouwelijkheid

9.1 Geen van de partijen zal vertrouwelijke informatie die van de andere partij is ontvangen, openbaar maken of gebruiken voor andere doeleinden dan (i) waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt en/of (ii) de uitvoering van verplichtingen of de uitoefening van rechten uit hoofde van de Overeenkomst. Dit betekent ook dat Every vertrouwelijke informatie van de Klant mag verstrekken aan haar bestuurders, werknemers en professionele adviseurs die hiervan kennis moeten nemen voor de uitvoering van de Overeenkomst. De verplichting om vertrouwelijke informatie geheim te houden blijft van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

9.2 Beide partijen zullen alle redelijke maatregelen nemen om aan hun vertrouwelijkheidsverplichtingen te voldoen.

9.3 Door het aangaan van een Overeenkomst gaat de Klant er uitdrukkelijk mee akkoord dat het Privacybeleid van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van de Klant door Eevery indien dit het geval is. Eevery heeft het recht om het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en zal deze wijzigingen met de klant communiceren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het privacybeleid te lezen. Voortgezet gebruik van de Services door de Klant na een dergelijke wijziging houdt in dat de Klant het herziene Privacybeleid aanvaardt.

9.4 Eevery heeft het recht om niet-persoonlijk identificeerbare documenten in te zien, samen te voegen en te gebruiken. Deze documenten zullen op geen enkele manier de klant of een andere persoon identificeren. Eevery kan deze informatie gebruiken om: (i) Every te helpen beter te begrijpen hoe Klanten de Services gebruiken; (ii) haar Klanten meer informatie te geven over het gebruik en de voordelen van de Services; (iii) de bedrijfsproductiviteit te verbeteren, onder meer door nuttige zakelijke inzichten te creëren op basis van geaggregeerde gegevens waarmee Klanten hun bedrijfsprestaties kunnen vergelijken met dergelijke geaggregeerde gegevens; en (iv) anderszins de Services te verbeteren.

9.5 De Klant verklaart dat Every bevoegd is om de door of namens de Klant verstrekte informatie toegankelijk te maken voor de accountant, adviseur of tussenpersoon van de Klant waarvoor de Klant vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven in de Overeenkomst of anderszins, alsmede voor de accountant, adviseur of tussenpersoon van de Klant die de Diensten kosteloos aan de Klant ter beschikking heeft gesteld of in de Overeenkomst of anderszins een korting op de Every vergoeding voor de Klant heeft bedongen. Zodra deze accountant, adviseur of tussenpersoon van de Klant de Diensten niet langer gratis aan de Klant ter beschikking stelt of geen korting meer bedongen voor de Klant of zodra de Klant zijn gratis gebruik van de Diensten eerder annuleert, gedurende de resterende bewaarperiode (zoals bepaald in het Privacybeleid van Eevery) (i) zal deze accountant, adviseur of tussenpersoon toegang blijven hebben tot de ESG-scores van de Klant en verrijkende informatie/rapporten zoals opgesteld voorafgaand aan hun gezamenlijke relatie met Eevery, (ii) deze accountant, adviseur of tussenpersonen hebben niet langer de mogelijkheid om de klantgegevens op een gedetailleerd niveau (noch historisch noch in de toekomst) in te zien en (iii) de Klant wordt automatisch een directe klant van Every tegen het tarief dat Every toepast op zijn directe klanten (zonder korting), waarbij de Klant dan altijd het recht heeft om te beëindigen volgens de voorwaarden zoals die volgens deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

10. Bijkomend werk

10.1 Eevery is nooit verplicht om aan enig verzoek om Meerwerk te voldoen en kan van de Klant verlangen dat hij voor dit Meerwerk een afzonderlijke overeenkomst opstelt met nadere voorwaarden.

10.2 Indien Eevery op verzoek of met voorafgaande toestemming van de Klant werkzaamheden of andere diensten heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, worden deze werkzaamheden door de Klant vergoed volgens de overeengekomen tarieven en, bij gebreke daarvan, volgens de tarieven die door Eevery op dat moment voor dergelijke werkzaamheden worden toegepast. Als de Klant de Diensten gratis wordt aangeboden door zijn accountant, adviseur of tussenpersoon, worden er geen extra werkzaamheden verricht voor de Klant en hoeft de Klant hiervoor geen vergoeding te betalen.

11. Aansprakelijkheid en schadeloosstellingen

11.1 Eevery is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die ontstaat omdat de Klant Eevery geen onjuiste of onvolledige Documenten of informatie heeft verstrekt of omdat de Klant deze niet op tijd heeft afgeleverd.

11.2 Eevery, haar wettelijke vertegenwoordigers, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van haar verplichtingen, kunnen enkel aansprakelijk zijn voor directe schade aan een zaak of een persoon die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Eevery, haar wettelijke vertegenwoordigers, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden.

11.3 Eevery is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, geleden door Klant: a) die verband houdt met de tijdelijke niet-beschikbaarheid, onjuiste of onvolledige beschikbaarheid van de Diensten; b) in verband met het (niet) functioneren van software of apparatuur van de Klant, Every of derden, of van internetverbindingen van de Klant, Eevery of derden; c) die is ontstaan door of in verband met wijzigingen, werkzaamheden en dergelijke aan de producten, diensten en/of software geleverd door Eevery, indien deze zijn gemaakt of uitgevoerd in strijd met de Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden en/of d) die zijn ontstaan als gevolg van of verband houden met een defect, onvolledigheid of onvoldoende geschiktheid van een rapportagestandaard die geheel of gedeeltelijk wordt toegepast door Eevery (van GRI of anderszins) of de keuze van Eevery om een rapportagestandaard (van GRI of anderszins) geheel of gedeeltelijk toe te passen en/of aan te passen.

11.4 Voor zover Eevery geen aanspraak kan maken op de aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen zoals beschreven in artikel 11.1, artikel 11.2 en/of artikel 11.3, is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de bedongen prijs (exclusief btw) voor de Overeenkomst waarop de tekortkoming betrekking heeft, waarbij de bedongen prijs betrekking heeft op de prijs voor elk jaar waarvoor de Klant een schadevergoeding heeft betaald.. In geen geval zal de totale cumulatieve aansprakelijkheid van Every voor directe schade, om welke reden dan ook, meer bedragen dan €5.000 (vijfduizend euro).

11.5 Aansprakelijkheid van Every voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van claims van klanten van de Klant, verminking of verlies van gegevens, materialen of software van derden, verhoging van financieringskosten, vermindering of verlies van subsidies of fiscale faciliteiten, schade gerelateerd aan het gebruik van onderaannemers en gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins) zijn uitgesloten.

11.6 Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst slechts indien Eevery onmiddellijk, schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld. Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

11.7 De Klant vrijwaart Every, haar wettelijke vertegenwoordigers, haar werknemers en door hem bij de uitvoering van zijn verplichtingen ingeschakelde derden tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, tenzij de Klant deze aanspraken tegen Eevery zou kunnen doen gelden met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 11 indien de Klant de schade zelf had geleden. De Klant vrijwaart Eevery voor elke vorm van aansprakelijkheid jegens derden die op Eevery zou kunnen rusten met betrekking tot de Diensten.

11.8 De Klant vrijwaart Eevery tegen aanspraken van (een) derde partij (en) als gevolg van schade veroorzaakt doordat de Klant Eevery geen onjuiste of onvolledige Documenten of informatie heeft verstrekt.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden dezelfde betekenis verstaan: militair optreden, oorlog, overheidsmaatregelen, uitval of storingen in de communicatie- en internetverbindingen, vertraging of niet-nakoming van verplichtingen door leveranciers van Eevery, overstromingen en (natuur) rampen, transportmoeilijkheden en stakingen.

12.2 In geval van overmacht is Eevery gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen of een deel daarvan op te schorten en kan de Klant geen aanspraak maken op nakoming of schadevergoeding. Indien de periode waarin nakoming niet mogelijk is door overmacht langer duurt of zal duren dan drie (3) maanden, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting bestaat tot vergoeding of vergoeding door Every.

12.3 Indien Every bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen en dit een afzonderlijk of gemakkelijk te bepalen deel betreft, is het gerechtigd (maar op geen enkele wijze verplicht) om het reeds geleverde, of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant verplicht deze factuur te betalen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 De rechtsverhouding tussen de partijen wordt beheerst door de Britse wetgeving.

14. Diversen

14.1 Indien enige bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigd of in strijd met de wet is, behouden de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden anderszins hun volledige rechtsgeldigheid en wordt de betreffende bepaling vervangen door een geldige bepaling die, gezien het doel en de strekking van de Overeenkomst en deze Voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

14.2 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle eerdere publicaties van algemene voorwaarden.

14.3 De algemene voorwaarden van Every zijn te vinden op de website www.eevery.co . Op verzoek van de Klant kan een exemplaar van de Algemene Voorwaarden worden toegezonden.

© 2024 Eevery. All rights reserved.