Privacybeleid
Dit is de privacyverklaring van Eevery Ltd. Uw privacy is belangrijk en we behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Introductie

Every Limited respecteert de privacy van bezoekers van de Website en het Platform, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft waarom en hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en geeft informatie over de rechten van individuen. Het is van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zowel door individuen zelf als door derden, zoals bedrijven en instellingen die onze diensten gebruiken en ons in dat verband gegevens verstrekken over hun werknemers of zakenrelaties. We kunnen persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt gebruiken voor elk van de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of zoals anderszins aangegeven op het moment van verzameling.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de verwerkingsverantwoordelijke die via de website worden aangeboden.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Alle wijzigingen worden op deze pagina aangekondigd. De Verwerkingsverantwoordelijke raadt de Gebruiker daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn gedaan. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 30th Juni 2022.

Artikel 1 - Definities

Gebruiker: elke gebruiker van de Diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke op de Website;

Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd als een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale entiteit. Platform: het platform onder www.app.eevery.co;

Privacyverklaring: deze privacyverklaring;

Toepasselijke wet- en regelgeving: alle internationale, Europese wet-, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving, verordeningen, verdragen, besluiten, statuten, vonnissen, gerechtelijke bevelen, gedragscodes, richtlijnen of andere vereisten van relevante overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteit, voor zover van toepassing en van toepassing in het Verenigd Koninkrijk.

Verwerkingsverantwoordelijke: Eevery Limited, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd te 60 Grays Inn Road, Londen, WC1X 8AQ met ondernemingsnummer 13382503 en ICO-nummer ZB285155.

Website: de website onder www.eevery.co.

Artikel 2 — Persoonsgegevens

Afhankelijk van het gebruik van de website door klanten, kan de verwerkingsverantwoordelijke de volgende persoonsgegevens van zijn gebruikers verwerken:

 • Basisinformatie zoals voor- en achternaam, voorvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals e-mailadressen, postadressen en telefoonnummers;
 • Gegevens met betrekking tot het apparaat dat wordt gebruikt om de website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • Informatie verkregen via cookies;
 • Alle andere persoonlijke gegevens van de gebruiker die worden verstrekt of kunnen worden verkregen in verband met de doeleinden en op basis van de hieronder vermelde principes.

Alleen indien wettelijk toegestaan, mogen de persoonsgegevens die worden verzameld op grond van de diensten die door de verwerkingsverantwoordelijke worden verleend, betrekking hebben op speciale categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot diversiteit (waaronder informatie over ras en etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze en andere soortgelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschappen en informatie over het seksleven en de seksuele geaardheid van een betrokkene), of gezondheidsgegevens en gegevens over vermeende of bewezen strafbare feiten.

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens op de volgende manier (en):

 • Wanneer de betreffende gebruiker deze persoonsgegevens via het platform/de website aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt;
 • Door contact met ons op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Om een abonnement af te sluiten bij de Verwerkingsverantwoordelijke; of
 • Omdat deze worden gegenereerd op basis van het gebruik door de gebruiker van de diensten of website/platform van de controller, onder meer via cookies.

Artikel 3 — Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende principes:

 • Uitvoering van een contract: wanneer we persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van een contract;
 • Wettelijke verplichting: wanneer we persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bijhouden van gegevens voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheids- of wetshandhavingsinstantie;
 • Gerechtvaardigd belang: we verwerken persoonsgegevens als dit in ons legitieme belang is voor bedrijfsactiviteiten en de optimalisatie ervan, zolang de belangen van de gebruiker niet zwaarder wegen; of
 • Toestemming: in sommige gevallen wordt toestemming gevraagd aan de Gebruiker en/of zijn tussenpersoon of adviseur om bepaalde Persoonsgegevens te verwerken. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt na toestemming van de Gebruiker en/of zijn tussenpersoon of adviseur.

Voorbeelden van de hierboven genoemde legitieme belangen zijn onder meer:

 • Het verstrekken van informatie over de verwerkingsverantwoordelijke en het dienstenpakket aan gebruikers en potentiële gebruikers en/of hun accountant of adviseur.
 • Het verstrekken van informatie over de Gebruiker aan zijn accountant, adviseur, geldverstrekker of tussenpersoon voor zover de Gebruiker daar vooraf mee heeft ingestemd (al dan niet door aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Verwerkingsverantwoordelijke).
 • Voorkom fraude of criminele activiteiten en bescherm onze IT-systemen.
 • Bied de gebruiker een online ervaring op maat en verbeter de prestaties, gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van de online activiteiten. -Marketingactiviteiten uitvoeren en analyseren.
 • Carry out and analyse marketing activities.
 • Monitoring, analyzing, bench marking,analysing our services.

Artikel 4 - Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • De Persoonsgegevens worden verstrekt aan een verwerker die door de Verwerkingsverantwoordelijke is ingeschakeld voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden, met wie de Verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die er onder andere voor zorgt dat de verwerker voldoende garanties biedt met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de uit te voeren verwerkingen; of
 • De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten op basis van een wettelijke verplichting; of
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst maakt de Verwerkingsverantwoordelijke gebruik van externe dienstverleners, die namens de Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde diensten uitvoeren, zoals IT-diensten of betaaldiensten.

Artikel 5 - Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren de gegevens van de gebruiker niet langer dan nodig is. Dit betekent dat we gegevens zo lang bewaren als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Hiervan uitgesloten zijn de gegevens die we langer moeten bewaren, omdat de toepasselijke wet- en regelgeving ons daartoe verplichten.

Als u informatie aanvraagt via de website of zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, kunnen we om aanvullende informatie vragen. Je ontvangt de gevraagde informatie en de bevestiging van je inschrijving per e-mail. Geeft u toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres wanneer u zich aanmeldt of registreert? Dan ontvang je misschien achteraf nieuws, interessante tips of artikelen. Je kunt je op elk moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt, bewaren we de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die op ons van toepassing zijn.

Artikel 6 - Cookies

De controller kan zogenaamde 'cookies' gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw harde schijf wordt opgeslagen. Met deze cookies verzamelt de controller automatisch, in overeenstemming met de door de gebruiker opgegeven voorkeuren, bepaalde gegevens over de geschiedenis van de activiteiten van de gebruiker op de website en apps van derden. Persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen bijvoorbeeld worden verzameld terwijl de gebruiker de website of apps gebruikt of als ze op de achtergrond op het apparaat van de gebruiker worden uitgevoerd. Deze gegevens kunnen door de controller worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van de gebruiker, zoals een IP-adres. Als hiervoor toestemming van de Gebruiker vereist is, zal de Verwerkingsverantwoordelijke daar vooraf om vragen. Je kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in je webbrowser aan te passen. Dit kan echter invloed hebben op de werking van de website.

Artikel 7 - Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, waarnaar wordt verwezen door middel van een link op onze website.

Artikel 8 - Rechten van gebruikers

 • De gebruiker heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gebruiker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
 • De gebruiker kan de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid te beperken. Dit laatste betekent dat de gebruiker het recht heeft om de persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar heeft in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm te ontvangen en deze mogelijk door de verwerkingsverantwoordelijke aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven.
 • Als de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de Gebruiker het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
 • Als de gebruiker een van deze rechten wil uitoefenen, of als de gebruiker vragen heeft over deze privacyverklaring, kan de gebruiker de controller bereiken op support@eevery.co of door te schrijven naar Eevery, 60 Grays Inn Road, Londen, WC1X 8AQ.
 • Gebruikers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@eevery.co.
 • U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office („ICO”) (de Britse toezichthouder voor gegevensbescherming). Voor meer informatie over uw rechten en hoe u een klacht kunt indienen bij de ICO, raadpleeg de ICO-website op https://ico.org.uk/.

Artikel 9 - Hotjar

We gebruiken allemaal Shotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze op welke pagina's doorbrengen, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en die ons in staat stelt onze service op te bouwen en te onderhouden op basis van feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar, noch Eevery zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens over een individuele gebruiker. Voor meer informatie, zie Het privacybeleid van Hotjar.

Kantoor
Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam

Verenigd Koninkrijk

Great Portland Street 167-169
Londen, W1W 5PF

Registratienummer

13382503

Nederland

Kabelweg 37
1014 BA Amsterdam

KVK

82701660

BTW

NL862572472B01

© 2024 Eevery. All rights reserved.